Säkerhetskonsultation

Detta arbete syftar till att ge er en löpande möjlighet till fortsatt diskussion, hjälp, råd, stöd etc, d v s det arbete som den säkerhetsansvarige inom en verksamhet skall göra i samarbete med varje avdelningschef (motsvarande). I detta arbete ingår:

  • Följa upp arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet inom verksamheten
  • Ansvara för att rutinerna är aktuella hos de personal
  • Ansvara för att ev. överfallslarm kontrolleras minst var tredje månad
  • Ansvara för att brandskyddsutrustningen servas och kontrolleras minst en ggr/år
  • Ansvara för att alla händelser med inslag av hot och våld dokumenteras, utreds, åtgärdas och rapporteras/anmäls enligt gällande rutin
  • Fortlöpande diskutera arbetsmiljö och säkerhet med skyddsombud och personal
  • Redovisa säkerhetsläget vid varje personalmöte under punkten ”Säkerhet”
  • Följa upp hur drabbade mår efter en vecka och sedan inom en, tre och sex månader efter en incident
  • Brottsoffervård (avlastningssamtal, debriefing eller PTSD-behandling av KBT-terapeut, steg 1)

Större delen av detta arbete skall genomföras av varje avdelningschef (motsvarande) eller av denne utsedd person. Vårt uppdrag blir i sådana fall att följa upp att detta sker och att bistå med hjälp, råd och stöd i detta arbete samt att vid behov uppdatera och skapa visst material.

Vanligtvis brukar vi möta kunden en till två gånger per månad (halvdag) på dennes huvudkontor för diskussion, råd, stöd etc. Vid händelse av incident eller akut hjälp kan Säkerhetsakademien kontaktas vid behov.

Brottsoffervården sker löpande enligt behov i max 15 timmars intervall.

Tipsa en vän om denna sida