Skolsäkerhet - Tryggare skola

SSK Säkerhetsakademien har under många år arbetat med olika typer av skolsäkerhet och vår personal har genomgått ett stort antal utbildningar inom detta ämne. Programmet ”Tryggare Skola” skapades av oss redan 2001 efter att vi genomgått en omfattande utbildning i USA. Programmet ger Dig konkreta verktyg för att öka tryggheten och säkerheten på Din skola genom evidensbaserade metoder och arbetssätt. Viktigt att veta är att elever fr o m sex års ålder omfattas av den vanliga arbetsmiljölagstiftningen!

Krav
Sedan 1991 gäller Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter all skolpersonal, även elever fr.o.m sex års ålder. Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer om Våld och Hot i arbetsmiljön ska en kartläggning, med därpå följande åtgärder och uppföljning, göras av arbetet inom de områden där risken för våld och hot är stor. Sedan 1993 gäller arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:2 alla arbetsplatser där det finns en risk för att hot och våld uppstår.

Syfte
Syftet med programmet TRYGGARE SKOLA är att skapa och behålla ett fungerande, positivt, välkomnande och tryggt skolklimat, där alla lärare kan lära ut och elever kan lära in i en miljö som främjar framgång och utveckling för alla elever.

Nytta
Kunskaper och kända rutiner kan förhindra många onödiga händelser och mycken oro kan förhindras med förebyggande åtgärder, väl fungerande rutiner och målinriktad information. En väl fungerande säkerhetspolicy och bra säkerhetsrutiner kan i förlängningen markant minska incidenttätheten och antalet sjukskrivningar föranledda av hot och våld samt höja arbets- och livskvalitén hos både lärare, elever och övrig skolpersonal.

Nuläge / behov
Under senare år har vi sett ett ytterligare ökat behov av trygghets- och säkerhetsarbete på skolor genom uppmärksammade fall av mobbning, kränkande särbehandling, våld, hot och t o m skjutningar. Lagstiftningen avseende detta är odiskutabel och det är ett KRAV att alla skolor arbetar aktivt med att öka tryggheten och säkerheten för våra barn.

Programmet TRYGGARE SKOLA innehåller
1 – Kartläggning: Säkerhetsinventering, riskinventering, riskanalys
2 – Åtgärd: Handlingsplaner, utbildning, implementering
3 – Uppföljning: Återkoppling till steg 1 och steg 2 efter viss tid.

Steg 1 – Kartläggning
De områden som skall kartläggas är bl.a: den nuvarande säkerhetsnivån på skolan avseende lokaler, säkerhetsrutiner, utrustning, personella tjänster, risksituationer, larmmöjligheter, kontaktvägar, samarbetspartners, personalvårdsåtgärder, handledning, rapporteringsrutiner samt mobbningsberedskap.

Steg 2 – Åtgärd
Handlingsplanen läggs upp i enlighet med den kartläggning som genomförts. Det är mycket viktigt att handlingsplanen är förankrad i skolledningen, bland personalen, hos föräldrarna och hos eleverna. Handlingsplanen skall enligt reglerna för internkontroll ses över årligen. All personal utbildas på den framtagna säkerhetspolicyn som följer riktlinjerna i föreskrifterna om våld och hot. Programmet ger ett mycket konkret instrument i form av en skriven säkerhetspolicy i kombination med förslag på riskreducerande åtgärder vilka hjälper personalen att förebygga och hantera situationer relaterade till våld, hot samt mobbning.

Steg 3 – Uppföljning
Att alltid ha ett sunt säkerhetstänkande är mycket viktigt för de grupper som befinner sig i riskzonen för våld och hot. För att denna kontinuitet i säkerhetstänkandet skall finnas hos skolpersonalen och för att föreskrifterna i Internkontrollen skall efterföljas är det viktigt att genomförda åtgärder följs upp.

Tipsa en vän om denna sida