Hot- och våldshantering i praktiken

Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera olika typer av yrkesgrupper. Speciellt hög är risken inom Polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), olika mynigheter (socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan etc), handeln och inom skolan (om man räknar med eleverna vilket man självklart ska göra). Denna bok vänder sig till verksamhetens viktigaste resurs, personalen, och till dem som ansvarar för verksamhetens säkerhetsarbete.

Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. Åtgärder för hur arbetsplatsens säkerhet bäst utformas och hur personalen kan, bör och ska förbereda sig inför eventuellt hotfulla och våldsamma situationer beskrivs utförligt och lättillgängligt.

Kapitlet om akut krisstöd, krisbearbetning och eftervård ger råd om hur drabbade personal bäst bemöts för att hjälpas tillbaka till känslomässig balans och en normal arbetssituation.

Allt material i boken stöds av forskning, lagstiftning, praxis och/eller gedigen erfarenhet.

Boken vänder sig till alla som på något sätt riskerar att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats. Här ges många konkreta råd och tips som kan användas i det dagliga säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Boken Hot- och våldshantering i praktiken kostar 199 kr. Skicka ett mail med adressuppgifter till info@ssk.se för att beställa den.

"Boken (Hot- och våldshantering i praktiken, SSK anm.) är skriven med ett personligt tilltal och en stor mängd exempel från författarens stora erfarenhetsbas. Hansi Stafboms bakgrund ger tyngd åt de råd och rekommendationer som texten för fram.

Texten, som är väldisponerad och välskriven, illustreras av ett flertal bilder och fotografier i färg. Lätt för läsaren att ta till sig. Boken är skriven i syfte att ge praktiska verktyg för olika arbetsplatser att hantera hot och våld. Dessa värdefulla verktyg lyckas även författaren förmedla."

BTJ-häftet nr 9, 2015
Lektör Hanna Troëng

"Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa".

Lennart Gustafsson
Säkerhetschef Sverigs Riksdag