Företags­presentation

SSK Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar, övningar och konsultuppdrag för företag, myndigheter, landsting, regioner, organisationer, förvaltningar och privatpersoner inom området ”Personlig säkerhet – Hot och våld”.

Utbildningarna har bl a omfattat Hot och våld, Systematiskt säkerhetsarbete – SSA, brottspreventivt arbete, skolsäkerhet, konflikthantering, taktisk kommunikation, resesäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik.

Konsultuppdragen har omfattat gärningspersonsanalyser, riskinventeringar, riskanalyser, framtagande av handlingsplaner, säkerhetspolicys, råd och stöd samt olika typer av utredningar.

De övningar vi genomför är verklighetsnära, realistiska, konkreta och innebär att deltagarna får uppleva riskfyllda situationer på ett kontrollerat sätt. Genom att öva på att hantera svåra och/eller farliga situationer får man en mental vaccination mot dessa händelser och de deltagare som efter övningen utsatts för hot, våld, rån eller andra traumatiska händelser har mått betydligt bättre än de som inte övat på detta. De har även ökat sin förmåga att följa den intränade handlingsplanen. Övningarnas upplägg och utförande stöds av den senaste traumaforskningen.

Sedan 2010 har vi även erbjudit skyddat boende till hotade och/eller våldsutsatta personer. På dessa boenden har vi krisstöds-, personsäkerhets- och personskyddsutbildad personal vilket innebär att de även har till uppgift att skydda klienterna utanför boendet, när de t ex går och tränar, handlar, på bio eller om de träffar vänner. All vistelse utanför skyddsboendet föregås av en riskbedömning för att undvika incidenter. Vi kan hantera alla typer av hot (relations- heders-, hatbrotts- eller gängrelaterade hotbilder) och alla nivåer av hot. Vi kan även ta emot personer som vill hoppa av från kriminalitet och leva ett liv utan kriminalitet. De ingår då i vårt ”Avhopparprogram” som innebär att de får Kognitiv- och beteendeträning för att skapa positiva, funktionella och lagliga tankemönster och beteenden där ”normalitet” är en viktig del i insatsen. Vi arbetar även intensivt med de friskhetsfaktorer som behöver finnas i alla människors liv.

2017 startade vi även en avdelning för ”Intensiv Förstärkt Öppenvård” där vi hjälper barn och ungdomar och deras familjer för att undvika att barnen hamnar i kriminalitet eller att de blir bortplacerade i andra typer av boenden som t ex HVB. Vi arbetar då i familjens eget hem och vi arbetar med hela familjen för att förbättra kommunikationen och relationerna mellan familjemedlemmarna. Vi ökar även föräldrarnas förmåga att stötta och hjälpa barnen till en bra utveckling och vi ökar barnens förmåga att hantera sina egna svårigheter. De som arbetar inom denna avdelning kommer från barn- och ungdomspsykiatrin där de under många år har arbetat inom en specialistenhet med just denna målgrupp.

2020 omarbetade vi detta arbete och ändrade namnet till ”Funktionellt Pedagogiskt Familjearbete” då det bättre speglar den insats vi gör eftersom vi i alltid arbetar med att skapa funktionella tankemönster och beteenden, att det alltid handlar om pedagogik istället för terapi och att vi arbetar med hela familjen. Insatsen följer den senaste forskningen inom beteendevetenskapen och baseras på en mycket omfattande empiri.

SSK Säkerhetsakademien är medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.