Funktionellt pedagogiskt familjearbete

Denna insats riktar sig till familjer som behöver hjälp och stöd i att förbättra sin kommunikation, återupprätta relationer mellan familjemedlemmar samt hitta strategier för att träna funktionella och önskvärda beteenden. Fokus ligger därmed på pedagogiska insatser i form av att träna andra beteenden och tankar med hjälp av våra ungdoms - och familjepedagoger. Denna insats utförs i hemmet och i andra miljöer där ungdomen befinner sig, vi fungerar som en länk mellan hemmet/skola/BUP/Socialtjänst och har därmed även en tydlig samverkansfunktion. Vi kan tex vara behjälpliga med att skjutsa ungdomen till och från skolan med hjälp av våra kvalificerade kontaktpersoner, med målet att träna ungdomen att själv komma iväg till skolan.

När våra insatser sätts in i tid i familjer som hamnat i negativa mönster, kan vi många gånger undvika placering utanför hemmet och förbättra familjens livssituation i stort.

Funktionella pedagogiskt familjearbete (FPF) är en metod som riktar sig till barn och ungdomar med familjer med barn som har sociala och/eller neuropsykiatriska problem, då vi efter flera år av arbete med dessa familjer, har kunnat se bra och varaktiga resultat genom att arbeta metodiskt och fasindelat på detta sätt. Arbetsmodellen utgår även från KOBTIVA (Kognitiv- och beteendeträning i vardagen), en metod som är evidensbaserad och framtagen av H. Stafbom 2019 som har gett ett mycket bra resultat och belönats med ett internationellt kvalitetspris – Quality innovation of the year 2013.

Målgrupp

Målgruppen är familjer med barn och ungdomar som har olika typer av komplex social beteendeproblematik ofta med neuropsykiatriska funktionsvariationer (autismspektrum-störning, asperger, ADHD, ADD). Vi kan arbeta med hemmasittare, barn och ungdomar med trotsbeteende och/eller begynnande missbruk och kriminalitet. Vi arbetar även med ungdomar som uppvisar emotionell instabilitet, suicidalt beteende samt ångestproblematik.

Metod och struktur

Arbetsmodellen vilar på Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Familjen erbjuds en sammanhållen, hemmabaserad och effektiv insats där tiden bestäms utifrån behov och insatsens komplexitet. Insatsen innehåller tre fokusområden; ett individuellt fokus riktat mot ungdomen, ett familjefokus och ett kontextuellt fokus som främst riktar sig mot skola, nätverk och fritidssysselsättning.

Vi som arbetar inom Säkerhetsakademien är socionomer, behandlare, drogterapeuter och beteendevetare från kommun och barnpsykiatri med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras familjer med komplex problematik. Vi är vidareutbildade inom Funktionell familjeterapi (FFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande Intervju (MI), Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) samt har stora kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionshinder.

Upplägg

Modellen tillåter anpassning, flexibilitet, individualisering utifrån ungdomen och föräldrarnas behov, situation och resurser. Vid behov kan vi gå in med två pedagoger i familjen och samarbetar med socialtjänst, skola och det övriga nätverket.

Återkommande strategier som vi använder oss av är lågaffektivt bemötande, funktionell beteendeanalys samt färdighetsträning.


Säkerhetsakademiens Hemmasittarprogram

Inom Säkerhetsakademien erbjuder vi även ett Hemmasittarprogram.