Intensiv förstärkt öppenvård

Denna öppenvårdsmodell riktar sig till familjer som behöver hjälp och stöd i att förbättra sin kommunikation, återupprätta relationer mellan familjemedlemmar samt hitta strategier för att träna funktionella beteenden.

Med insatser som sätts in i tid till familjer som hamnat i negativa mönster kan man många gånger undvika placering utanför hemmet och förbättra familjens livssituation.

Intensiv förstärkt öppenvård är en målstyrd och fasindelad metod som riktar sig till barn och ungdomar med familjer med barn som har sociala och/eller neuropsykiatriska problem. Arbetsmodellen har tidigare använts inom Landstinget i Uppsala län, gett ett mycket bra resultat och belönats med ett internationellt kvalitetspris – Quality innovation of the year 2013.

Målgrupp

Målgruppen är familjer med barn och ungdomar som har olika typer av sociala problem och många gånger ett självdestruktivt beteende i form av t.ex. självskada, sexuellt utåtagerande och/eller annat gränsöverskridande beteende. Vi arbetar även med hemmasittare, barn och ungdomar med trotsbeteende och/eller begynnande missbruk och kriminalitet. Dessutom arbetar vi med barn och ungdomar som kan ha neuropsykiatriska funktionsvariationer så som autism, asperger, ADD och ADHD. Vi har även ett stort kunnande av att arbeta med ungdomar som uppvisar emotionell instabilitet, suicidalt beteende samt ångestproblematik.

Metod och struktur

Arbetsmodellen bygger i huvudsak på en integration av principer från Funktionell familjeterapi (FFT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Kognitiv beteendeterapi (KBT) inom ramen för ett kontextuellt perspektiv. Familjen erbjuds en sammanhållen, hemmabaserad, intensiv och effektiv öppenvårdsinsats där tiden bestäms utifrån behov och insatsens komplexitet. Insatsen innehåller tre fokusområden; ett individuellt fokus riktat mot ungdomen, ett familjefokus och ett kontextuellt fokus som främst riktar sig mot skola, nätverk och fritidssysselsättning.

Vi som arbetar med Intensiv förstärkt öppenvård är socionomer, behandlare och beteendevetare från kommun och barnpsykiatri med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras familjer med komplex problematik. Vi är vidareutbildade och i vissa fall certifierade inom Funktionell familjeterapi (FFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande Intervju (MI), Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) samt har kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionshinder och metodutveckling. Separat eller i kombination med metoderna ovan så kan vi också erbjuda beteendeanalys, Marte Meo och andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.

Upplägg

Teamet som arbetar runt familjen har möjlighet att träffa dem flera gånger i veckan i deras hemmiljö. Modellen tillåter anpassning, flexibilitet, individualisering utifrån ungdomen och föräldrarnas behov, situation och resurser. Utgångspunkten är att vi arbetar i par i familjen och samarbetar med socialtjänst, skola och det övriga nätverket.

Arbetet utformas utifrån tre faser

Fas 1
Kartläggning och motivationsarbete

Fas 2
Beteendeförändring och stabiliseringsarbete

Fas 3
Successivt avslut

Övergripande mål med Intensiv förstärkt öppenvård

1. Öka funktionella beteenden

2. Ökad grad av funktionell kommunikation och relation inom familjen

3. Öka närvaro i skola eller annan sysselsättning

Bakgrund

Intensiv förstärkt öppenvård utgår från de behandlingsmodeller som utarbetades inom Socialpsykiatriska behandlingsteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län, samt inom SSK tidigare arbete inom HVB, främst IKB och KOBTIVA.

Vi som arbetar med Intensiv förstärkt öppenvård inom SSK Säkerhetsakademien har ursprungligen varit med och skapat, utformat samt arbetat med IKB, IFB och KOBTIVA under många år.