Säkerhetsakademiens logotype och ledord

Den blå symbolen har sin bas i en fornnordisk symbol vilken sedan, när Sverige blev kristet, fick innebörden Tro, Hopp och Kärlek.

SSK står för våra 3 ledord: Seriositet, Säkerhet och Kvalitet, vilka symboliseras genom de 3 delarna i den blå symbolen.

SSK verksamhet har sedan 1999 bestått av 3 avdelningar som idag är AKADEMIEN, FUNKTIONELLT PEDAGOGISKT FAMILJEARBETE (FPF) och SKYDDAT BOENDE.

Metoden KOBTIVA, som också har en egen logotype med egen innebörd, relateras också till ”Huvudloggan” och de 3 perioder som vi alltid arbetar med: Kartläggnings- och analysperiod, Träningsperiod och Utslussperiod.

I alla delar där SSK arbetar med att hjälpa människor som har psykosociala problem har vi alltid arbetat med 3 s.k. ”friskhetsfaktorer”: Fungerande dagsysselsättning, intressant och givande fritidssysselsättning och ett bra nätverk.

Under senare år har SSK´s självförsvarssystem, som var den första ”produkten” som vi hade, fått namnet S.O.G., vilket innehåller 3 bokstäver som också symboliseras av de 3 delarna i loggan.

Den mörkblå fyrkanten symboliserar klienten som är det centrala inom KOBTIVA. Syftet med verksamheten är att hjälpa klienten och allt som finns inom verksamheten utgår från tanken på att hjälpa klienten.

Den vita ramen runt klienten symboliserar de skyddsfaktorer som bör omgärda en människas liv. Dessa skyddsfaktorer är: Fungerande dagsysselsättning (skola, arbete eller lärlingsplats/praktik), intressant och givande fritidssysselsättning samt goda relationer till de närmaste (familj, vänner och bekanta). Alla tre delarna behövs för att få en utvecklande och bra tillvaro.

Den ljusblå ramen som omringar allt symboliserar de metoder och teorier som finns inom KOBTIVA som t ex motiverande intervju, riktade interventioner, KBT, ART, KASAM, ADL (active daily living – aktivt medlevarskap), värme, kärlek och omtanke som både personal och nätverk ska förse klienten med. Dessa faktorer ska genomsyra allt kring klienten under behandlingstiden varför denna fyrkant omger allt det övriga.

KOBTIVA vann redan 2013 den internationella kvalitetstävlingen ”Quality innovation of the year”.