Företags­presentation

SSK Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar, övningar och konsultuppdrag för företag, myndigheter, landsting, organisationer, förvaltningar och privatpersoner inom området ”Personlig säkerhet – Hot och våld”.

Utbildningarna har bl a omfattat Hot och våld, brottspreventivt arbete, konflikthantering, taktisk kommunikation, resesäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik.

Konsultuppdragen har omfattat råd och stöd inom säkerhet, framtagande av handlingsplaner, säkerhetspolicys, säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser samt olika typer av utredningar.

De övningar vi genomför är verklighetsnära, realistiska, konkreta och innebär att deltagarna får uppleva riskfyllda situationer på ett kontrollerat sätt. Genom att öva på att hantera svåra och/eller farliga situationer får man en mental vaccination mot dessa händelser och de deltagare som efter övningen utsatts för hot, våld, rån eller andra traumatiska händelser har mått betydligt bättre än de som inte övat på detta. De har även ökat sin förmåga att följa den intränade handlingsplanen. Övningarnas upplägg och utförande stöds av den senaste traumaforskningen.

Sedan 2010 har vi även erbjudit skydd- och säkerhetsboenden till hotade och/eller våldsutsatta personer. På dessa boenden har vi personsäkerhets- och personskyddsutbildad personal vilket innebär att de även har till uppgift att skydda klienterna utanför boendet, när de går och tränar, handlar, på bio eller om de träffar vänner. All vistelse utanför skyddsboendet föregås av en riskanalys för att undvika incidenter.

I de fall det är ett barn eller en ungdom som utsätts för hot och/eller våld och måste skyddas från detta har vi specialutbildade familjehem som tar emot dessa barn och ungdomar. De som bor i våra familjehem på grund av ett skyddsbehov är under 18 år och kan därför inte bo ensamma på vårt skyddade boende. Det kan handla om alla möjliga varianter av hotbilder men vanligast är att de utsatts för olika typer av övergrepp från sina föräldrar och därför inte kan vara kvar i föräldrahemmet. Familjehemmet är då utbildat inom personsäkerhet och de får omfattande stöd och hjälp av våra personsäkerhetsspecialister. Om klienten har en hög hotbild mot sig följer vår personskyddsutbildade personal med vid aktiviteter utanför familjehemmet.

2017 startade vi även en avdelning för ”Intensiv Förstärkt Öppenvård” där vi hjälper barn och ungdomar och deras familjer för att undvika att barnen hamnar i kriminalitet eller att de blir bortplacerade i andra typer av boenden som t ex HVB. Vi arbetar då i familjens eget hem och vi arbetar med hela familjen för att förbättra kommunikationen och relationerna mellan familjemedlemmarna. Vi ökar även föräldrarnas förmåga att stötta och hjälpa barnen till en bra utveckling och vi ökar barnens förmåga att hantera sina egna svårigheter. De som arbetar inom denna avdelning kommer från barn- och ungdomspsykiatrin där de under många år har arbetat inom en specialistenhet med just denna målgrupp.

I vissa fall kombineras boendet inom familjehem med Intensiv Förstärkt Öppenvård om barnet eller ungdomen har detta behov.

SSK Säkerhetsakademien är medlemmar i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.