Personal inom SSK Säkerhetsakademien AB

All personal är anställd och utbildad inom de rutiner och det arbetsmetoder vi använder. Vi har inga volontärer i verksamheten. All personal har genomgått lämplighetstest (intervju, skriftligt test, provtjänstgöring på plats), säkerhetsprövning (bl a straffrihet) samt intern utbildning med godkänd skriftlig och praktisk kompetenskontroll. Detta eftersom vi arbetar med människors liv och hälsa, ibland med mycket hög hotbild, och alltid strävar efter att uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar och behov på bästa sätt enligt våra ledord Seriositet, Säkerhet och Kvalitet (SSK). Många inom personalgruppen har arbetat under lång tid inom Säkerhetsakademien.

Personalgruppen består av ett antal personer, både kvinnor och män. Vi har beteendevetare, socionomer, behandlingsassistenter, personskyddsspecialister, säkerhetschefer, poliser, personliga tränare, behandlare och pedagoger i personalgruppen.

Det som är gemensamt för all personal inom våra skyddade boenden är att de har en omfattande utbildning och erfarenhet inom både vård, behandling, krisstöd, omsorg och personsäkerhet.

Samtlig personal inom Säkerhetsakademien är utbildade inom ”Våld i nära relation”, ”Hedersproblematik och hederskultur”, ”Samtal om svåra frågor”, ”Hot- och våldshantering”, ”Grundläggande personskyddsarbete”, ”Säker bilkörning”, ”Professionell riskbedömning”, ”Kognitiv- och beteendeträning - KOBTIVA”, ”Aggression Replacement Training – ART” samt ”Att arbeta med barn som bevittnat hot och våld”. Flera inom personalgruppen har instruktörskompetens inom dessa ämnen.

Samtlig personal har även genomgått utbildning och övning inom HLR, L-ABC, brandskydd samt självskydd och skydd av annan person. Inom Säkerhetsakademien genomför vi löpande scenarieövningar och interna utbildningar inom ovanstående områden.

All personal träffas varannan vecka för handledning eller APT vilket är en viktig del i vår kvalitetssäkring.