Säkerhetskonsultation

Behöver du råd och stöd eller spetskompetens inom säkerhet så har vi omkring 150 års samlad erfarenhet av detta…

Konsultuppdragen har omfattat riskinventeringar, säkerhetsinventeringar, riskanalyser, råd och stöd inom säkerhet, framtagande av handlingsplaner, säkerhetspolicys samt olika typer av utredningar. Det material vi eventuellt skapar är enkelt att förstå och lätt att ta till sig. Vi utför uppdraget enligt överenskommelse och lämnad offert. Maila och berätta vad du behöver hjälp med!

Detta arbete syftar till att ge er en löpande möjlighet till diskussion, hjälp, råd, stöd etc, d v s det arbete som den säkerhetsansvarige inom en verksamhet skall göra i samarbete med varje avdelningschef (motsvarande). I detta arbete ingår

  • Följa upp arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet
  • Tillse att rutinerna är aktuella hos de anställda
  • Tillse att ev. överfallslarm kontrolleras minst var tredje månad
  • Tillse att brandskyddsutrustningen servas och kontrolleras minst en ggr/år
  • Tillse att alla händelser med inslag av hot och våld dokumenteras, utreds, analyseras, åtgärdas och rapporteras/anmäls enligt gällande krav
  • Fortlöpande diskutera arbetsmiljö och säkerhet med chefer, skyddsombud och personal
  • Redovisa säkerhetsläget vid varje personalmöte under punkten ”Säkerhet”
  • Följa upp hur drabbade mår efter en incident i upp till sex månader
  • Brottsoffervård (avlastningssamtal, briefing eller PTSD-behandling samt annan behandling av problematik som uppstått efter brott)

Större delen av detta arbete skall utföras löpande av varje avdelningschef (motsvarande) eller av denne utsedd person. Vårt uppdrag är att följa upp att detta sker och att bistå med hjälp, råd och stöd i detta arbete samt att vid behov uppdatera och skapa visst material.

Vanligtvis brukar vi möta kunden en till två gånger per månad (halvdag) på dennes huvudkontor för diskussion, råd, stöd etc. Vid händelse av incident eller akut hjälp kan Säkerhetsakademien kontaktas vid behov.