Hot och våld

Vill du veta HUR du ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med inslag av hot och våld så är Säkerhetsakademiens utbildningar konkreta, verklighetsbaserade och riktade. Våra instruktörer har omfattande och mångårig erfarenhet av att arbeta med personsäkerhet och vi ger en nöjd-kund-garanti på alla utbildningar!

Utbildningarna omfattar vanligen en teoretisk del och en praktisk del och de anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Den teoretiska delen innehåller vanligtvis förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riktlinjer, riktade åtgärder), handlingsplaner (riktade åtgärder för att hantera det som kan hända), krispsykologi och enkelt krisstöd (baserat på den senaste traumaforskningen), taktisk kommunikation (en vetenskapligt baserad modell), juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, laga befogenhet etc enligt behov).

Den praktiska delen kan innebära enkelt självskydd (ingen japansk kampsport!!), kontrollteknik (de enda tekniker som man (RPS) forskat på och studerat och som visat sig ge högsta effekt i kombination med lägsta skaderisk) samt olika typer av simuleringar eller situationsspel där vi agerar stökig person och deltagarna får öva sin handlingsplan.

Övningar - hot och våld, rån samt konflikthantering

Vill du bli duktig på att hantera situationer med inslag av konflikter, hot och våld behöver du ÖVA! Det är dessutom ett bindande krav från arbetsmiljöverket sedan 1993 (AFS 1993:2) och gäller ALLA verksamheter där det riskerar att uppstå situationer med inslag av hot och våld. Från 6 års ålder och uppåt ska elever och arbetstagare involveras i övningarna.

Realistiska övningar och simuleringar

De övningar vi genomför i anslutning till våra utbildningar är verklighetsnära, realistiska, konkreta och innebär att deltagarna får uppleva riskfyllda situationer på ett kontrollerat sätt. Genom att öva på att hantera svåra och/eller farliga situationer får man en mental vaccination mot dessa händelser och de deltagare som efter övningen utsatts för hot, våld, rån eller andra traumatiska händelser har mått betydligt bättre än de som inte övat på detta. De har även ökat sin förmåga att följa den handlingsplan som verksamheten har. Övningarnas upplägg och utförande stöds av den senaste traumaforskningen.

I vissa fall kallas det för att man genomför en simulering men det innebär alltid att vi spelar upp en situation som kan inträffa och sen tränar deltagarna på att agera i situationen och följa den handlingsplan som verksamheten har. Kontakta oss och berätta vad du vill träna på!