Skolsäkerhet

Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska samhällets syn på att skolan ska vara en öppen och välkomnande miljö där att barnen som går i skolan ska trivas och inte uppleva sig instängda. Det som missats i detta är att en skola mycket väl kan vara både öppen, välkomnande och utformad på ett sånt sätt att barnen inte upplever sig instängda utan att för den skull vara öppen för vem som helst. Det handlar om att bygga skolan på ett säkert och bra sätt, att ha anpassade och väl fungerande rutiner, viss utrustning och personella tjänster och om att bedriva verksamheten på ett sätt som skapar en trygg och säker miljö där lärare kan lära ut och elever kan lära in.

SSK Säkerhetsakademien erbjuder tre olika delar inom skolsäkerhetsarbetet:

1. Utbildning för personal och elever som ger deltagarna de kunskaper som krävs avseende arbetet med:

 • förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riskinventering etc)
 • agerande i situationer (handlingsplaner)
 • taktisk kommunikation (LRF, lågaffektivt bemötande, verbal Judo)
 • krispsykologi (krisreaktioner)
 • enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • juridik (nödvärnsrätten, nödrätten)

Utbildningen ges under en heldag och följer den bindande föreskrift som avser ”Våld och Hot i arbetsmiljön – AFS 1993:2” vilken gäller alla arbetsplatser, all personal och på en skola även elever från 6 års ålder.

2. Fullständig genomgång och uppdatering av skolans säkerhet innehållande:

 • Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)
 • Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal
 • Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)
 • Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc
 • Utbildning av lärare, elever och personal
 • Utbildning/information till föräldrar
 • Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd
 • Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder

Detta skolsäkerhetsarbete syftar till att öka säkerheten och tryggheten på skolan genom att göra ett fullständigt omtag kring skolans arbetsmiljö. Åtgärden följer följande struktur:

       Utred – Analysera – Åtgärda – Följ upp – Utvärdera

Denna struktur innebär att man följer ett forskningsbaserat arbetssätt vilket vanligen leder till en stor förändring på den arbetsplats som väljer att använda sig av det.

3. Utbildning till Certifierad Skolsäkerhetsspecialist (CSSS) vilket innebär att man får sådana kunskaper att man kan leda säkerhetsarbetet på en skola. Utbildningen ger deltagarna en instruktörskopetens och går igenom:

 • Fysisk arbetsmiljö (lås, glas, larm, brand, utemiljö, kemisk förvaring)
 • Informationssäkerhet (rutiner, utrustning)
 • Mobbning (förebyggande arbete, utredning, åtgärder, efterarbete)
 • Samordningsansvar (samordna kontakter med polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, fritidsgårdar, ideella föreningar etc)
 • Riskinventering och riskanalys (genomförande av praktisk och användbar modell)
 • Hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbete på en skola - instruktörsutbildning)
 • Skapande av handlingsplaner och policys (användbara och utvärderade handlingsplaner som fungerar)
 • Implementering av säkerheten (modell för implementering av säkerhetsarbetet)
 • Samtalsteknik (modell för samtal om svåra frågor)
 • SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)
 • Säkerhetsutrustning (kameror, förvaring etc)
 • SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
 • Taktisk kommunikation (vetenskapligt grundad modell)
 • Konflikthantering (vetenskapligt baserad modell)
 • Självskydd och kontrollteknik (enkelt och forskningsbaserat system som ger bästa effekt i kombination med lägsta skaderisk)
 • Pågående Dödligt Våld – PDV (agerande och efterarbete)
 • Kris och katastrofarbete (modell för att öva på att hantera mycket svåra krissituationer)
 • Akutsjukvård (L-ABC, MAP, HLR, Hjärtstartare)
 • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, AFS 1993:2, 1996:6, kameralagen etc)

Utbildningen pågår under sex månader med tre dagars möte per månad och ett avslutande möte med kompetenskontroll, totalt ca 20 dagar. Mellan dessa möten tillkommer självstudier och praktiska övningar s.k. ”Lärande i arbete” vilket innebär att man genomför hemuppgifter på den skola man är anställd. Varje ”block” avslutas med att deltagarna skriver en sammanfattning vilken är att se som en liten ”tenta”.