Tryggare skola

Vill du veta HUR du ska skapa en trygg och säker skola så är våra utbildningar inom detta ämne mycket väl förankrade i både forskning och erfarenhet.

Det koncept vi använder för att öka säkerheten och tryggheten på skolor är väl förankrat i både forskning, lagstiftning, erfarenhet och praxis och har använts under många år med ett mycket bra resultat. För att uppnå känslan av trygghet behöver man ha en bra säkerhet!

Sedan 1989 har Säkerhetsakademien på olika sätt arbetat med säkerheten i skolor och våra utbildare har deltagit i ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i främst USA där man kommit långt inom detta arbete och vi kan säga att vi troligen har den mest omfattande utbildningen i landet inom skolsäkerhet. De utbildningar vi genomgått har omfattat kartläggning, analys, konkreta åtgärder, uppföljning och utvärdering och hanterat allt från mildare mobbning till terrorangrepp mot skolan. På en av utbildningarna deltog en person som varit med vid Beslan i Ryssland, där en terrorgrupp tog närmare 900 personer, elever och lärare, som gisslan och slutligen avrättade omkring 300 personer. Vid en annan utbildning deltog rektorn för skolan i Columbine som berättade om sina upplevelser vid en skolskjutning där två elever dödade 17 personer. Vid samtliga utbildningar har personer med mycket omfattande praktisk erfarenhet varit huvudföreläsare.

Det vi erbjuder inom detta ämne kan omfatta hela programmet ”Tryggare Skola” eller så kan man välja att utbilda personal och/eller elever inom ämnet. Den grundläggande utbildningen (en heldag) omfattar förebyggande åtgärder (metod, bindande föreskrifter, kartläggning, möblering, struktur, lokalutformning etc), riktade åtgärder (handlingsplan – före, under och efter), krispsykologi och enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen), juridik (nödvärnsrätt, nödrätt etc) samt enkelt självskydd (skydda sig själv, hjälpa en annan person som utsätts för våld etc) och den baseras på AFS 1993:2 som gäller från 6-årsverksamheten och uppåt.

Programmet ”Tryggare Skola” omfattar allt från kartläggning av skolans miljö, nuläge och framtida risker via alla de handlingsplaner som behövs och krävs till ett fungerande program för att förebygga, hantera och efterarbeta olika typer av tillbud och incidenter på skolan. Programmet ”Tryggare Skola” omfattar de övergripande ämnena: Akuta sjukdomstillstånd (HLR, LABC/MAP), brandsäkerhet (utrymning och släckning), hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbetet gällande allt från lättare mobbning till dödsfall). Genom att lära sig hantera dessa delar har skolan en bra krisberedskap och uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer på skolan och på alla andra arbetsplatser i landet.

Programmet ”Tryggare Skola” kan även innehålla genomgång av viss utrustning som t ex larm för in- och utrymning.

Programmet ”Tryggare Skola” genomförs under 6 månader där fyra heldagar omfattar skolans personal och eleverna i form av enkätifyllnad, workshops och utbildning. Vidtagna åtgärder följs upp och utvärderas. Vänligen be om särskild offert gällande programmet ”Tryggare Skola”.