Våldsbejakande extremism

Som det står i skriften ”Nationell strategi mot våldsbejakande extremism” som tagits fram av Nationella samordnaren mot våldbejakande extremism.

Regeringen definierar våldsbejakande extremism som ideologier som bejakar och legitimerar våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och ideér där terrorism är en metod som används av våldsbejakande extremistiska grupperingar och individer. Radikalisering är en process i vilken en individ eller grupp i ökande omfattning kan utveckla extrema attityder och i en förlängning förespråka illegala metoder och våldsanvändning för at främja sina ideér.

Att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism handlar om att förhindra rekrytering till terroristgrupper och terroristbrott i Sverige och utlandet.

Med vår utbildning får ni verktyg att upptäcka, förebygga och aktivt arbeta med personer som riskerar att bli, eller redan har blivet radikaliserade.